اعضای شورای سیاست گذاری

1- دکتر علیر ضا قامتی فرماندار شهرستان قوچان

2-دکتر مهدی وطن پرست رئیس دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان

3-دکتر حمید طباطبایی معاون پژوهش وفناوری دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان

4-مهندس حکیم زمانی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه ازاد اسلامی واحد قوچان

5-مهندس امین بابایی   رئیس اداره توسعه کار آفرینی اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

6-مهندس حسین شهپری سرپرست اداره توسعه تعاونیهای اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان رضوی

7-مهندس علی جنانی رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان قوچان

8-مهندس عطا متین رئیس اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی شهرستان قوچان

9-مهندس کوروش علی نژاد رئیس دبیرخانه جشنواره


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد