حامیان معنوی ومالی

 

استانداری خراسان رضوی

فرمانداری شهرستان قوچان

اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان قوچان

اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان قوچان

اداره زنــدان شهرستـان قوچـان

اداره بهزیستی شهرستان قوچان

اداره دامپزشکی شهرستان قوچان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه ازاد اسلامی واحدنیشابور

دانشگاه ازاد اسلامی واحدتربت جام

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تربت حیدریه

دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر

دانشگاه ازاد اسلامی واحدگناباد

دانشگاه ازاد اسلامی واحدبردسکن

دانشگاه ازاد اسلامی واحدتایباد

دانشگاه ازاد اسلامی واحدسبزوار

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد